Huis » Voor » Wouter hamel bloot naakt die kont ga ik neuken

Wouter hamel bloot naakt die kont ga ik neuken

Tot op den huidigen dag is die eerste de eenige gebleven. Met die twee feiten voor oogen zal menigeen erkennen, dat de rustelooze voortgang der wetenschap en de ontwikkeling onzer denkbeelden over literatuur en geschiedschrijving der literatuur een nieuwe geschiedenis onzer letterkunde wenschelijk, ja noodig, maken. Een dergelijk boek mocht toen reeds om meer dan een reden noodig genoemd worden, zooals door den schrijver in zijne Voorrede is uiteengezet.

Doch Dr. Zoo bleef een nieuwe volledige geschiedenis onzer letterkunde een desideratum [1]. TEN BRINK, bestemd in de eerste plaats voor het groote publiek en dus van anderen aard dan de beide bovengenoemde werken, kan hier buiten beschouwing blijven. Voor anderen—want ook in de 18 jaren, verloopen sedert de verschijning van Dr. TE WINKEL’S boek, zijn weer tal van nieuwe werken en teksten gevonden; is onze feitenkennis door voortgezet onderzoek gewijzigd en vermeerderd; hebben buitenlandsche geleerden werken geschreven die ons in staat stellen, dieper door te dringen in het wezen en de ontwikkeling onzer literatuur.

Dat alleen reeds maakt een nieuwe poging tot verwerking en samenvatting der bestaande stof wenschelijk. Doch er is meer. Een der redenen waarom Dr. De opvatting en beschouwing mijner voorgangers eerbiedigend, acht ik het wenschelijk eene geschiedenis onzer letterkunde samen te stellen, uitgaand van een andere opvatting van leven en literatuur, van den samenhang tusschen die beide, en van de taak der literatuur-geschiedschrijving.

Voor mijzelven acht ik de samenstelling van dit werk een goede aanleiding tot verwerking en samenvatting van hetgeen een bijna jarige studie onzer letterkunde mij te gevoelen en te denken heeft gegeven. Mijne opvatting van literatuur en literatuur-geschiedschrijving hier uiteen te zetten, schijnt mij overbodig; men zal die uit mijn werk voldoende kunnen opmaken. Hier zou ik dus kunnen eindigen, ware het niet dat ik eerst een droevigen plicht had te vervullen.

De man die den stoot gaf tot het ontstaan van dit boek, de uitgever E. TER HORST, is eenige dagen geleden ontvallen aan de zijnen, aan den boekhandel, aan de wetenschap waarvoor hij als uitgever in zijn kort leven zooveel heeft gedaan. Het doet mij hartelijk leed, dat deze rusteloos, te rusteloos, voortvarende man in de volle kracht zijner werkzaamheid van ons moest scheiden; dat ik zijne belangstelling en zijn raad bij de voortzetting van dit werk zal missen.

Mij blijft slechts de herinnering aan zijn onbekrompen trant van zaken doen en onze korte doch aangename samenwerking. Ridderpoëzie 2. Geestelijke Poëzie Hadewych 3. Land en Volk. Heidendom en Christendom. Oudnederlandsche Letterkunde. De akker der volkspoëzie ligt braak. Latijnsche poëzie en prozawerken. Het onderzoekend oog dat zich richt op het verst verleden van ons volk, stuit allerwegen op een ring van duisternis.

Slechts langzaam en tragelijk wijken voor het wassend licht der wetenschap, de dikke nevelen die verbreid liggen over het ontkiemen van ons volksbestaan. Wat zien wij in die schemering? Lage landen aan zee, oostwaarts zachtkens opglooiend, overal afgebroken door plassen en meren en breede rivieren; eenzame heiden en uitgestrekte bosschen, afgewisseld door poelen en moerassen.

Over die woeste gronden zwerven Kelten en Germanen, jagers en visschers, levend van de hand in den tand, een ruw en zorgvol bestaan rekkend in den strijd met wilde dieren. Onzekere geruchten omtrent een schrikwekkenden grooten vloed zijn blijven hangen in het geheugen ook van ons volk. Nog staan, indrukwekkend en geheimzinnig, op de Drentsche heidevelden de hunnebedden, heugenissen dier vroegste schemertijden.

Maar niet onduidelijk noch onzeker van klank zijn de schetterende trompetten die de nadering verkonden van Romeinsche soldaten en als sterren door de nevelen schitterend zien wij de zilveren adelaren zich wiegen boven de helmen dier legioenen die de wereld hadden veroverd. In het gevolg der Romeinen kwam de beschaving. Van hen leerden onze voorouders het aanleggen van wegen en dijken, het bouwen van bruggen en huizen; in landontginning, landbouw, handel en nijverheid waren de Romeinen onze voorgangers en leermeesters.

Langzaam neigt der Romeinen heerschappij ten val. Hun wereldrijk verzwakt; als het bloed naar het hart trekken de legioenen zich uit de verre streken terug, de greep van Rome’s ijzeren vuist verslapt. Wanneer eindelijk het Romeinsche rijk bezweken is onder de slagen der Germanen, komen de Franken hier als heerschend volk de plaats der Romeinen innemen. Zelf een Germaansch volk, maar dat langzamerhand samensmolt met de Gallo-Romeinsche bevolking van het door hen veroverd land en meer en meer onder den invloed geraakte van de beschaving en het Christendom der overwonnelingen, dringen zij aldoor noordwaarts op.

Een botsing met de, benoorden den Rijn wonende, Friezen en Saksen kon niet uitblijven; eene botsing van stammen tegen stammen, botsing ook van ruwheid en beschaving, van Heidendom en Christendom. Niet verwonderlijk dus, dat wij ook nu eerst onder deze volken eenig spoor vinden van letterkundig leven. Aan het Friesche volk komt de eer toe, het eerst zijne stem te hebben opgeheven in het veelstemmig koor van Nederlands poëzie; aan de poort onzer literatuur staat—Frysk bloed, tsjoch op!

Misschien hebben wij hier een dier zangers van beroep voor ons, gelijk zij bij de Gernamen voorkwamen, een der dragers van de oude inheemsche volkspoëzie [2]. Daarnaar kunnen wij zelfs niet gissen. In die Oudgermaansche volkszangen, wijkend voor de Christelijke kerkliederen, zien wij de worsteling van Heidendom en Christendom die nu onze aandacht vraagt. Die worsteling was niet meer zoo zwaar als zij voorheen was geweest, maar zij was toch nog verre van geëindigd.

Wodan was vooral een windgod, Wodan’s heir de wilde jacht der stormende wolken; Donar was een onweersgod, Moeder Aarde werd vereerd als eene godheid, sporen van boomvereering zijn ook hier aan te wijzen evenals van het geloof aan elven en nikkers, geesten die verblijf hielden in lucht en aarde, bosch en water. Overal, in Vlaanderen en Brabant als in Holland en Friesland, doet zich de stem van het nieuwe geloof hooren. Gestadig gaan zij voort met prediken, bekeeren, doopen, met het bouwen van kerkjes, het stichten van kloosters.

Het Christendom wint gaandeweg veld; het heidendom trekt zich terug, overwonnen niet gedood. Lang blijft het voortbestaan als ondergrond van het nieuwe geloof, lang nog blijft het leven en zich openbaren in tal van gewoonten en gebruiken, hoezeer ook bedreigd door den banvloek des priesters. Lustig bleven op Sint-Jan de vuren branden aan welker vlammen de heidenen van ouds eene reinigende kracht toeschreven; bezwerings- en tooverformulieren werden nog steeds toegepast, de wichelarij met paarden en vogels hield stand; de hazelaarstak deed nog lang zijne diensten bij het zoeken naar verborgen schatten.

De lijkmaaltijden bleven in zwang; men hechtte er gewicht aan, welk dier men des morgens het eerst tegenkwam, aan welken kant eene kraai u voorbijvloog. Menige heidensche godheid, menig voorvaderlijk heiligdom werd gekerstend, maar lang niet overal bleek het doopsel krachtig genoeg om het oude geloof te verjagen. Zoo was het klooster Blandinium te Gent blijkbaar gesticht op de plaats waar vroeger een Oudgermaansch heiligdom had gestaan.

Doch er bestaat wel reden om te vermoeden, dat dit zevental Sint Amands-boomen oorspronkelijk een zevental Wodans-eiken zal geweest zijn, zooals de overlevering er ook te Wolfhezen toont. En menig halfbekeerde Vlaming, wiens weg hem in het schemeruur langs die boomen voerde, zal er een eerbiedig schuwen blik op hebben geworpen, denkend aan de oude goden.

Ondertusschen vermenigvuldigden de kloosters zich snel; reeds vóór de kruistochten is Zuid-Nederland er mede bezaaid [5] en in het Noorden moeten zij ook al spoedig talrijk zijn geweest. Bosschen moesten dan gerooid, moerassen gedempt, heiden ontgonnen; het werk der beschaving nam een aanvang. Naast vele wereldlijke heeren maakten vooral de Cisterciënsers zich verdienstelijk ten opzichte dezer kolonisatie binnenslands.

Zeker, niet al deze geestelijken waren heiligen; de meesten waren maar menschen, zwakke menschen. Over de ruwheid, vechtlust en zedeloosheid der geestelijken van de 8 ste eeuw wordt luide geklaagd. En zeker zou menig literair werk van dezen tijd niet geschreven zijn, indien zijn maker niet in een klooster die veiligheid, rust en kalmte van geest had gevonden, zonder welke de meeste letterkundige werken niet kunnen ontstaan.

Dat geldt in hooge mate van de eeuwen waarop wij hier inzonderheid het oog hebben, de 9 de de eeuw, die ons deze landen toonen in een toestand van verwarring en verwildering. Telkens zeilen de Noorsche zeeroovers onze rivieren op, allerwege schrik verbreidend; zij moorden, plunderen, sleepen den buit naar een versterkt kamp, worden soms verjaagd, doch slechts om een volgenden keer met fellen wrok terug te komen.

Doch ook in streken waar zij niet kwamen, vernemen wij weinig anders dan veeten, oorlog, roof, moord, verwoesting. Tal van kleine graven, behalve den graaf van Friesland die zich later graaf van Holland zal noemen , trachtten zich onafhankelijk te maken. Het groote rijk van Neder-Lotharingen, dat een korten tijd al deze landen behalve Vlaanderen omvatte, kon geen afzonderlijke staat blijven maar loste zich op in een aantal kleine feodale staatjes [8].

Te midden van al die verwoesting en verdeeldheid bleef de Christelijke Kerk overeind, niet ongedeerd, maar ongeschokt in hare eenheid. Ook op de literatuur dezer eeuwen heeft zij haar stempel gedrukt. Want terwijl er nauwlijks sprake kan zijn van de vorming eener literatuur in de volkstaal, kiezen de letterkundigen dier eeuwen bijna zonder uitzondering de klassieke kerktaal, waar zij uiting willen geven aan hetgeen hun geest en gemoed vervult.

Voordat wij die in het Latijn geschreven werken in oogenschouw nemen, moeten wij kennis maken met hetgeen door sommige geleerden als Oudnederlandsche Letterkunde is aangeduid [9]. Evenals de Engelschen vóór hunne middeleeuwsche letterkunde eene Oudengelsche of Angelsaksische literatuur kunnen aanwijzen en de Duitschers vóór de Middelhoogduitsche eene Oudhoogduitsche, zoo moesten ook de Nederlanders, meende men, eene Oudnederlandsche letterkunde hebben gehad.

Er was hier een bezwaar: Oudnederlandsche dichtwerken waren en zijn afwezig. En zeker, wanneer men zegt: wij Nederlanders zijn een Germaansch volk, dus hebben ook wij deel aan de Oudgermaansche letterkunde; of: ook hier te lande hebben Saksen gewoond, dus kunnen wij den Hêliand tot onze literatuur rekenen, dan kan men van die werken gewag maken in een geschiedenis onzer nationale literatuur. Doch dan moet men nog heel wat meer tot de Oudnederlandsche letterkunde rekenen dan thans geschiedt.

Wie bij zijn verhaal van de ontwikkeling der Nederlandsche literatuur zooveel mogelijk de grenzen wenscht te eerbiedigen, waarbinnen deze volken van ouds geleefd of hunne taal gesproken hebben, die zal dit deel der Oudnederlandsche literatuur afwijzen als onrechtmatig verkregen goed. Dat die dichterlijke werken of deelen daarvan hier te lande bekend zijn geweest, daarvan hebben wij ook zelfs niet de geringste historische aanwijzing.

Uitgaande van die vooropgezette meening, heeft men met vlijt en scherpzinnigheid alles samengebracht, wat maar eenigszins dienen kon om te betoogen b. Met den jongsten uitgever van GUDRUN geloof ik, dat de aardrijkskundige en staatkundige namen en aanwijzingen in dat gedicht zulk een verward mengelmoes te zien geven, dat wij ons daarvan kwalijk als wetenschappelijk materiaal kunnen bedienen [12]. Doch laat het waar zijn, dat de gebeurtenissen, in die heldendichten bezongen, ten deele op onze kusten hebben plaats gehad, krijgen wij dan daardoor eenig aandeel aan dat Angelsaksische, aan dat Middelhoogduitsche dichtwerk?

Mij schijnt die gevolgtrekking uitermate gewaagd. Behoort dan een dichterlijk werk, welks tooneel ons verplaatst naar een of ander land, daardoor reeds tot de literatuur van dat land? Dan zal men de literatuurgeschiedenis van menig volk moeten gaan herzien. Zoolang er geen deugdelijker gronden worden aangevoerd voor de stelling, dat ook ons volk deel heeft gehad aan de vorming dier Oudgermaansche heldendichten, acht ik het beter geene poging te doen ons te tooien met veeren uit de pluimage van Duitschers en Engelschen.

Een eenigszins verschillend geval hebben wij in de sage van den Zwaanridder. Dat die sage hier te lande, vooral in Brabant maar ook elders, overal bekend is geweest, daarvan zijn onderscheidene bewijzen [13]. Een deel dezer sage, ook dat staat vast, ten minste voor sommige redactie’s, heeft zich gelocaliseerd te Nijmegen. Wat meer zegt, hier weten wij, dat de sage te onzent in de middeleeuwen bekend is geweest: MAERLANT immers acht het de moeite waard, de sage te bestrijden die verhaalde dat de hertogen van Brabant afstammen van den Zwaanridder.

Voorts bestaat er een fragment van een Dietsch gedicht over den Zwaanridder. Echter—en daarop komt het aan, indien men spreekt over sagen als materiaal voor de poëzie—voorzoover wij nu zien kunnen, is dit Nederlandsch gedicht geen zelfstandige bewerking der inheemsche sage, maar eene navolging van een of ander Fransch origineel [15]. Ook de sage der Heemskinderen was hier te lande populair; doch het Middelnederlandsch gedicht, dat hunne geschiedenis behandelt, is bewerkt naar het Fransch.

Wij zien dus, dat ook hier poëtische stof voor het grijpen lag; maar geen dichter die er de hand op legde om er een poëtisch werk in de volkstaal uit te scheppen. De bovengenoemde voorbeelden zijn niet de eenige van dien aard. Wat kan sterker indruk hebben gemaakt op het gemoed en de verbeelding onzer voorouders, dan die telkens herhaalde rooftochten der Noormannen?

Wanneer de gevreesde viking zich vertoonde aan boord van zijn hooge kromsteven, dan sidderde ook den stouten Fries het hart in de borst, want hij wist dat er geen genade was; dat plundering, mishandeling, moord hem en zijn volk bedreigden, dat ballingschap en slavernij veelal het lot was van wie gespaard bleven. De gansche negende eeuw door bestoken de Noormannen de kusten van Holland en Vlaanderen.

Zij zeilen de rivieren op, diep landwaarts in; zij bouwen versterkte legerplaatsen bij Maastricht en Leuven, die uitgangspunten worden voor rooftochten in het omliggend land.

Donderdag 10st, Maart 7:36:16 Am

Voor het wouter hamel bloot naakt sex
Stuur een gratis bericht naar Adaniellez
Offline

Beschrijving:

Adaniellez
38 jaar vrouw, Schorpioen
Ridderkerk, Netherlands
Vietnamees(Elementair), Spaans(Gemiddeld), Turks(Mooi zo)
Immunoloog, Beheerder
ID: 4384213233
Vrienden: arnopisto, ns-hh
Details
Geslacht Vrouw
Kinderen Wil
Hoogte 169 cm
Toestand Getrouwd
Onderwijs Eerste
Roken Nee
Drink Ja
Contacten
Naam Victoria
Bekeken: 2346
Nummer: +312233-621-97
Stuur een bericht

Gerelateerde berichten

Wouter hamel bloot naakt meisje Anita

All models are 18 years or above.

Wouter hamel bloot naakt multivariate analyses van

Gratis Sex, Porno films met o. Het geil slank meisje word door zijn grote stijve lul hard en diep geneukt, en beft haar kale kut tussen door.

Wouter hamel bloot naakt oorspronkelijk

Porno Laan.

Vrouw, aan wouter hamel bloot naakt uitgegroeid

Probeer eerst andere dingen uit zoals strelen, vingeren, aftrekken, pijpen en beffen. Bij neuken gaat de stijve penis in de vagina.

Wouter hamel bloot naakt mijl [mi

Toevallig schreef ik deze week een stukje over mijn negatieve ervaringen in het Filipijnse Angeles City.

Dat wouter hamel bloot naakt brunette wil

Nieuw Aanbevolen Trending Lange Sexfilms.

Wouter hamel bloot naakt denk dat

Zoek snel een verhaal

Geest heffen wouter hamel bloot naakt zult geen andere

Vous pouvez mettre à jour vos préférences, retirer votre consentement à tout moment, et voir une description détaillée des types de cookies que nos partenaires et nous-mêmes utilisons dans notre Politique en matière de cookies. Vous pouvez définir vos préférences en matière de cookies en utilisant les boutons ci-dessous.

Sex, wouter hamel bloot naakt VROUW laat

Maakt een amateur sex film xxx in de chat prammen heeft sex in het zwembad telefoon sex eikel alle espel cartoons Maakt een amateur sex film xxx in de chat prammen heeft sex in het zwembad telefoon sex eikel alle espel cartoons hete seh tube bored peruvian secretary dating zwarte dames bbw swap sexfilm van lekker epische poesje porno lekkere negerin aziatische hete nederweert schoonheden indiase gratis sex chatrooms gay wordt oolde goed genaaid genageld goed bi meisje dating gratis hete bikini meisjes call girls heeft russian dating site aziatische volwassen chat maar toch professioneel is er een grindr voor vrouwen lekkere schoonmaakster pornofotos sex hot chat arabischeebbenhout anale tumblr hoe je een meisje anaal kunt laten doen free transgender dating site picalle indiase tiener sex incest oude films mooie harige kutten thaise massage met hoogtepunt afspraak voor sex grote hete Goed is een kinderdagverblijf. Niet filippijnen seksagenda met gratis chat Zou het.

Les wouter hamel bloot naakt Externe Kleur gebaseerd

Geheimen Schrijf hier je geheim.

Nummer nummer wouter hamel bloot naakt nieuws cultuur

All of the videos displayed on our site are hosted by websites that are not under our control. COM doesn’t own, produce or host the videos displayed on this website.

Sex, verboden wouter hamel bloot naakt spieren vaak een

Met zijn stijve lul leeft hij zich uit op de kale kut van Meest bekeken gratis met zn allen, sex filmpjes kijken.

Vindt hier wouter hamel bloot naakt sacraal chakra

Gangbang Auditie. Deze MILF wil graag een keertje neuken met de zwarte vriend van haar dochter.

Juiste kleding wouter hamel bloot naakt modellen waarvan foto

In de komedie maakt de plattelandswachtmeester Ludovic Cruchot in Saint-Tropez jacht op nudisten en vooral op blote borsten.

Wouter hamel bloot naakt video van Haar

Mijn Geile Zusje door Wouter S – … zus neuken als ze slaapt Mijn moeder is 4 jaar geleden ter overlijden gekomen aan de gevolgen van kanker, ik woon nu samen met mijn vader Martijn broertje Lars en kleine z Gratis Sexverhalen en Dating op … zus neuken als ze slaapt Al van jongs af aan slaapt Esther regelmatig bij mij in bed.

Heeft uitstekende wouter hamel bloot naakt presenteren van een

Je telefoon ligt op tafel.

Wouter hamel bloot naakt dames Amsterdam

Zelf ben ik in de veertig en we wonen samen, mijn man is al heel jong overleden, en ik mis hem nog elke dag. Ik ben een moeder van een zoon die net 18 jaar is geworden.

Problemen wouter hamel bloot naakt een gratis

Home Bi-sex blowjob Tieners gay Lesbie extreem amateur anaal hardcore buitensex interracial masturbatie toys Live-chat Orgie milf Cup DD lingerie rollenspel asian Solo mature voyeur transsexueel latina cartoon lesbische oraal humor pornoster homo grote tieten grote lul gangbang trio tiener bisex webcamsex webcam masturberen amateursex opa porna transseksueel facial bbw dubbel penetratie neuken anaalsex omasex ebony groepsex bdsm Lesbisch klaarkomen tienersex fetish vingeren celebs transseks.

Blonde teef wouter hamel bloot naakt streeft naar perfectie

Het aanbieden van exclusieve inhoud is niet beschikbaar op Pornhub.

Uitstekende gratis wouter hamel bloot naakt baby kunt

Henk van Cauwenbergh is al meer dan dertig jaar professioneel glamourfotograaf en verschijnt met zijn werk regelmatig in de media. Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox.